Call today: 087 2385566

Cúrsaí Garchabhair

Garchabhair Freagartha (sean: Garchabhair Gairmiúil OFA)

Is cúrsa 3 lá atá sa cúrsa Garchabhair Fregratha atá aitheanta ag PHECC agus aitheanta ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA). S'é an t-aon chúrsa atá aitheanta de réir an dlí. Tá dualgas ar fhostóirí measúnú riosca a dhéanamh ar an ngá atá le comhaltaí foirne a bheith cáilithe mar Gharchabhróirí Oibre faoi na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm Ghinearálta) 2007.
Tá an cúrsa seo feiliúnach dóibh siúd a bhfuil gá dóibh a bheith oilte sa gharchabhair ag an obair nó a bhfuil teastas ó chúrsa Garchabhrach teistithe aitheanta de dhíth orthu.

Caithfear athcúrsa dhá lá a dhéanamh gach dhá blian.


Bunchúrsa Garchabhair

Is cúrsa 2 lá é an bunchúrsa garchabhrach atá dírithe orthu siúd nach ga dóibh cáilíocht dhlíthiúil a bheith acu. Tá an cúrsa seo feiliúnach dóibh siúd atá i mbun obair dheonach, cumainn óige is spóirt. Clúdaíonn sé mórán an ábhair chéanna leis an gcúrsa Garchabhair Oibre ach ag leibhéal níos lú.


Garchabhair Éigeandála 

Is cúrsa lé agus leath lá atá sna cúrsaí eolais garchabhrach éigeandála. Tá trí cúrsa éagsúil again; daoine fásta, sport agus páistí. Tá na cúrsaí dírithe orthu siúd nach bhfuil am acu freastal ar cúrsa iomlán.

Website Design by Dmac Media